Cliëntenraad Halte Werk

Eind 2015 is er op basis van de Participatiewet invulling gegeven aan cliëntenparticipatie waarbij een Cliëntenraad Halte Werk (CRH) geïnstalleerd is. Met de ontheffing van de leden uit hun functie 10 juli jl. zijn er functies vacant in een nieuw op te richten cliëntenraad Halte Werk.  Een oproep om te solliciteren, wordt in oktober 2018 gepubliceerd in verschillende media.

Samenstelling cliëntenraad

De samenstelling van de cliëntenraad is, voor zover mogelijk, een afspiegeling van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken personen en de betrokken gemeenten. De CRH bestaat uit zeven personen die wonen in het werkgebied van Halte Werk. Naast deze leden maken ook drie vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties deel uit van de cliëntenraad.

Het doel van de CRH is het bestuur van Halte Werk gevraagd en ongevraagd te adviseren bij besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen die raken aan de dienstverlening van Halte Werk.

Overzicht uitgebrachte adviezen CRH